Iesniedzējam ir pienākums informēt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par apstākļiem, kas ietekmē viņa tiesības saņemt uzturlīdzekļus, ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas, iesniedzot Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai attiecīgu iesniegumu, ja:

 1. bērns faktiski neatrodas iesniedzēja aprūpē, izņemot gadījumu, kad iesniegumu ir iesniegusi pilngadīga persona par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam;
 2. pilngadīga persona neturpina iegūt izglītību Latvijas Republikā;
 3. iesniedzējam vai bērnam nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;
 4. parādnieks maksā iesniedzējam uzturlīdzekļus bērna uzturam tādā apmērā, kādu noteicis Ministru kabinets;
 5. uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek veikta administratīvā procesa ietvaros un parādnieks īsteno bērna aprūpi Civillikuma 177. panta ceturtās daļas un 178. panta otrās daļas izpratnē;
 6. bērns stājies laulībā;
 7. uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek veikta administratīvā procesa ietvaros un spēkā stājies tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu vai noslēgta vienošanās par uzturlīdzekļiem;
 8. tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir zaudējis spēku vai arī spēkā stājies jauns tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu bērna uzturam;
 9. vienošanās par uzturlīdzekļiem ir izbeigta vai grozīta;
 10. persona, kuras vietā iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, nav bērna vecāks;
 11. iestājušies citi apstākļi, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus.