Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem vai abi vecāki tos nenodrošina.

Uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iespējams saņemt ja:

  1. ir tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu,

  2. nav tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu,

  3. persona sasniegusi pilngadību.

No 2011.gada 18.jūnija Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija pilda Eiropas Savienības Padomes Regulā (EK) Nr.4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi, un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, piemērošanu Latvijā paredzētās centrālās iestādes funkcijas.

No 2014. gada 1.augusta Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija pilda Hāgas 2007.gada 23.novembra Konvencijā par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu paredzētās centrālās iestādes funkcijas. Konvencijas mērķis ir atvieglot tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpildi vai jauna tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu pieņemšanu Norvēģijā, Ukrainā, Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Melnkalnē, Turcijā,  Baltkrievijā, Hondurasā vai Brazīlijā, ja prasītājs un atbildētājs dzīvo dažādās valstīs.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija:

  1. Nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem tos nemaksā un uzturlīdzekļu piedziņa no viņa nav iespējama;
  2. Apsaimnieko no valsts budžeta piešķirtos līdzekļus, kā arī regresa kārtībā no parādniekiem piedzītos līdzekļus un nodrošina to izlietojuma kontroli;
  3. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no valsts līdzekļiem, un parādniekus;
  4. Īsteno budžeta apakšprogrammas 03.07.00. „Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana”, 03.08.00. „Uzturlīdzekļu garantiju fonds”;
  5. Pilda centrālās iestādes funkcijas pārrobežu uzturlīdzekļu nodrošināšanā.