Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12.aprīļa  noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

 

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstošimēnešalgu grupas intervālu un 2022.gada 21.jjūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.361 "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients".

Amata saimi un līmeni nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

Informācija par piemaksām un prēmijām

Nr. p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs
(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritērijs

1.

Piemaksa - ja papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku) vai pilda vakanta amata (dienesta, darba) pienākumus

30%

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu – papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata (dienesta, darba) pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus

2.

Prēmija

1) līdz 75 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "teicami";

2) līdz 65 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "ļoti labi";

3) līdz 55 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "labi"

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.pants un 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumu  Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 35.punkts

Informācija par sociālajām garantijām

Nr. p.k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1.

Kvalifikācijas celšanas izdevumi

 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 27.pants, NEVIS apstiprinātās mācību vajadzības

2.

Pabalsts amatpersonai (darbiniekam), kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam

750 euro

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 7.punkts

3.

Atvaļinājuma pabalsts

Līdz 50% no mēnešalgas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punkts; ikgadējās darbības novērtējums

Kritēriji: amata (darba) pienākumu izpildes novērtējums ir „labi”, „ļoti labi” vai „teicami”

4.

Redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensācija

150 euro

2002.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.343 “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” 12.punkts 

Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka nepieciešami amata pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi

5.

Veselības apdrošināšana

Esošo finanšu līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.pants;

Darbiniekiem, kuriem ir beidzies pārbaudes laiks (veikta darbinieka darbības novērtēšana)

6.

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi

Vienas minimālās mēneša darba algas apmērā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pants

7.

Atlaišanas pabalsts

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma noteiktajā apmērā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.pants