1. Zvērināta tiesu izpildītāja (turpmāk – ZTI) depozīta kontā, ja uzturlīdzekļu piedziņu veic ZTI

Sākot ar dienu, kad uzsākta uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, parādniekam ir pienākums izdarīt uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus tā zvērināta tiesu izpildītāja (turpmāk – ZTI) depozīta kontā, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu.

Var vienoties https://www.ugf.gov.lv/lv/uzturlidzeklu-paradniekiem#vienosanas-par-parada-atmaksu

2. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas kontā

Ja uzturlīdzekļu izmaksa tiek veikta bez tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu (administratīvā procesa kārtībā) vai, ja nav izpildu lietas pie ZTI, tad parādniekam ir pienākums izdarīt uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas kontā.

Var vienoties https://www.ugf.gov.lv/lv/uzturlidzeklu-paradniekiem#vienosanas-par-parada-atmaksu

Parāda atmaksa jāveic Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas kontā ar šādiem rekvizītiem:

Saņēmējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Reģistrācijas Nr.: 90001870675

Banka: Valsts kase

Konta nr.: LV75TREL2190617007000

Saņēmēja BIC kods: TRELLV22

Maksājuma mērķis: parādnieka vārds, uzvārds, personas kods

 

Laika periodā no 01.01.2024. līdz 31.12.2028. ir atvieglota parāda segšanas kārtība:

 1. tiek apturēts likumisko procentu pieaugums
 2. saņemtie maksājumi tiek novirzīti pamatparāda segšanai
 3. saņemtā maksājuma apmērā tiek dzēsti arī likumiskie procenti

Ar katru veikto maksājumu vienlaicīgi tiek dzēsts gan pamatparāds, gan likumiskies procenti, un esošajam parādam nepieaug likumiskie procenti.

Informatīvs piemērs parāda atmaksai, ja pamatparāds ir 5000€ un aprēķinātie likumiskie procenti 1000€, un tiek veikts maksājums 100€ apmērā:

Parāds pirms maksājuma

Parādnieka iemaksa

Parāds pēc maksājuma

Pamatparāds

Likumiskie procenti

Pamatparāds

Likumiskie procenti

5000 €

1000 €

+100 €

5000 - 100 =

 4900 €

1000 - 100 =

900 €

Uzturlīdzekļu parādam nav noilguma.

 

 

 

Ziņas par to, vai personas vietā šobrīd tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir pieejamas portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Informācija par uzturlīdzekļu parādu”.

Ziņas par parādnieka uzturlīdzekļu parāda apmēru ir pieejamas portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Informācija par uzturlīdzekļu parādu”.

Vai nosūtot iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.

Lai ērti iesniegtu iesniegumu, aicinām izmantot E-adresi. Informācija par e‑adreses aktivizēšanu un lietošanu pieejama mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.

Vai nosūtot pa pastu Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050.

30.10.2017.

Informācija par tiesu izpildītāju un viņa depozītu kontu pieejama šeit: http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/

Ja uzturlīdzekļu izmaksa tiek veikta bez tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu (administratīvā procesa kārtībā), uzturlīdzekļu parādnieks var noslēgt vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju.

Uzturlīdzekļu parādniekam jāiesniedz iesniegums.

Lai ērti iesniegtu iesniegumu, aicinām izmantot E-adresi. Informācija par e‑adreses aktivizēšanu un lietošanu pieejama mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.

IESNIEGUMS PAR VIENOŠANOS pieejams šeit: 

Ja uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums ir uzlikts ar tiesas spriedumu, uzturlīdzekļu parādnieks var vienoties par maksāšanas kārtību tiesu izpildītāja depozīta kontā.   

Uzturlīdzekļu parādniekam jāiesniedz iesniegums, norādot maksājuma apmēru un lūdzot nepiemērot kādu piespiedu izpildes līdzekli (piemēram: neveikt ieturējumus no darba algas un atsaukt rīkojumu no darba vietas, noņemt liegumu bankas norēķinu kontam).

Lai ērti iesniegtu iesniegumu, aicinām izmantot E-adresi. Informācija par e‑adreses aktivizēšanu un lietošanu pieejama mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.

IESNIEGUMS PAR VIENOŠANOS pieejams šeit: 

 

Ja parādnieks ir vienojies ar UGFA par maksāšanas kārtību un to pilda, tad:

 • netiek veikta parāda piespiedu izpilde;
 • netiek piemērots transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.;
 • netiek piemēroti citi ierobežojumi.

Līdz 31.12.2028. ir atvieglota parāda segšanas kārtība:

 1. tiek apturēts likumisko procentu pieaugums;
 2. saņemtie maksājumi tiek novirzīti pamatparāda segšanai;
 3. saņemtā maksājuma apmērā tiek dzēsti arī likumiskie procenti.

Ar katru veikto maksājumu vienlaicīgi tiek dzēsts gan pamatparāds, gan likumiskie procenti, un esošajam parādam nepieaug likumiskie procenti.

 

Normatīvajos aktos noteiktie uzturlīdzekļu parādnieka tiesību ierobežojumi

Normatīvajos aktos noteiktie uzturlīdzekļu parādnieka tiesību ierobežojumi:

Nr.

Tiesību ierobežojums

Normatīvais akts

1.

Kriminālatbildība par izvairīšanos no pienākuma apgādāt bērnu ar uzturlīdzekļiem

Krimināllikuma 170.pants https://likumi.lv/doc.php?id=88966

2.

Transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 7.panta otrā daļa

https://likumi.lv/ta/id/287534-uzturlidzeklu-garantiju-fonda-likums

3.

Parāda piedziņa tiek nodota piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 11.pants astotā daļa

https://likumi.lv/ta/id/287534-uzturlidzeklu-garantiju-fonda-likums

4.

Parāda piedziņa tiek nodota piespiedu izpildei ārvalstī:

1) Eiropas Savienības dalībvalstī;

2) ārpus Eiropas Savienības - Norvēģijā, Ukrainā, Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Melnkalnē, Turcijā,  Baltkrievijā, Hondurasā, Brazīlijā, Ekvadorā vai Filipīnās

Padomes 2008.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32009R0004

vai 2007.gada 23.novembra Hāgas Konvenciju par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011A0722%2802%29&qid=1406636523752&from=EN

5.

Liegta pašaizsardzības, medību, sporta un kolekcijas šaujamieroču iegādāšanās, nēsāšana, realizēšana un glabāšana 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 7.1 pants

https://likumi.lv/ta/id/287534-uzturlidzeklu-garantiju-fonda-likums

6.

Liegums spēlēt azartspēles vai interaktīvās azartspēles

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 7.2 pants

https://likumi.lv/ta/id/287534-uzturlidzeklu-garantiju-fonda-likums

7.

Informācija par visiem parādniekiem bez izņēmuma tiek nodota kredītinformācijas birojam

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 5.pants pirmās daļas 4.punkts

https://likumi.lv/ta/id/287534-uzturlidzeklu-garantiju-fonda-likums

8.

Portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Informācija par uzturlīdzekļu parādu”, tiek publicēta informācija, ka parādnieka vietā tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 6.panta pirmā daļa

https://likumi.lv/ta/id/287534-uzturlidzeklu-garantiju-fonda-likums

9.

Uzturlīdzekļu parādam nav noilguma

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 18.pants trešā daļa

https://likumi.lv/ta/id/287534-uzturlidzeklu-garantiju-fonda-likums

10.

Uzturlīdzekļu parāds pieaug par 6% gadā, proti,  katru mēnesi palielinās par 0,5 % no pamatparāda

 

Civillikums 1765.pants pirmā daļa

https://likumi.lv/doc.php?id=225418

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 18.pants pirmā daļa

https://likumi.lv/ta/id/287534-uzturlidzeklu-garantiju-fonda-likums

11.

Uzturlīdzekļu parādnieks nevar būt tiesneša amata kandidāts

Likums par tiesu varu 55.panta sestā daļa https://likumi.lv/doc.php?id=62847

12.

Uzturlīdzekļu parādnieks nevar būt zvērināta notāra amata vietas pretendents

Notariāta likums 11.2 pants

https://likumi.lv/doc.php?id=59982

13.

Uzturlīdzekļu parādnieks nevar būt zvērināta tiesu izpildītāja amata vietas pretendents

Tiesu izpildītāju likums 25.pants

https://likumi.lv/ta/id/68295#p13

14.

Uzturlīdzekļu parādnieks nevar būt Konkurences padomes priekšsēdētājs vai Konkurences padomes loceklis

Konkurences likums 5.2 pants

https://likumi.lv/ta/id/54890-konkurences-likums

15.

Uzturlīdzekļu parādniekam netiek piešķirta Latvijas pilsonība

Pilsonības likums 11.panta pirmās daļas 7.punkts https://likumi.lv/doc.php?id=57512

Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr.1001 “Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība” 15.5.punkts

16.

Uzturlīdzekļu parādniekam tiek noraidīts iesniegums par atteikšanos no Latvijas pilsonības

Pilsonības likums 23.pants https://likumi.lv/doc.php?id=57512

17.

Uzturlīdzekļu parādniekam netiek izsniegta "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte""  

Ministru kabineta 05.01.2016. noteikumi Nr.15 “Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība” 7.3.punkts

https://likumi.lv/ta/id/279209-valsts-atbalsta-programmas-latvijas-goda-gimenes-aplieciba-3-gimenes-karte-istenosanas-kartiba

18.

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu nesniedz aizsargātajam lietotājam, kas reģistrēts Uzturlīdzekļu garantiju fonda  iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieks

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi 3.1 punkts

https://likumi.lv/ta/id/323662-aizsargata-lietotaja-tirdzniecibas-pakalpojuma-noteikumi

19.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija var saņemt ziņas no kredītinformācijas birojiem par parādnieka maksājumu saistību apmēru un izpildes termiņiem

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 5.1 pants

https://likumi.lv/ta/id/287534-uzturlidzeklu-garantiju-fonda-likums

20.

Uzturlīdzekļu parādniekam ir aizliegts cedēt savus prasījumus

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 7.3 pants

https://likumi.lv/ta/id/287534-uzturlidzeklu-garantiju-fonda-likums

21.

Uzturlīdzekļu parādnieks, kura vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi, nevar saņemt nodokļu atvieglojumu par šo bērnu

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. panta 3.1 daļa https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli

 

Starp Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, Valsts policiju un Ģenerālprokuratūru ir noslēgta starpresoru vienošanās ar mērķi novērst personas izvairīšanos no bērna uzturēšanas un apgādāšanas pienākuma.

Kriminālatbildība iestāsies arī gadījumos, ja persona nepildīs Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu, kurā noteikts pienākums apgādāt un dot uzturu savam bērnam. Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmuma nepildīšanu personu varēs saukt pie kriminālatbildības, kā sodu piemērojot īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.  

Starpresoru vienošanās paredz, ka turpmāk Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, konstatējot apstākļus, ka parādnieks izvairās no pienākuma nodrošināt uzturlīdzekļus bērnam (tostarp, ņemot vērā informāciju par parādnieka nodarbinātību un ienākumiem), savlaicīgi par to informēs Valsts policiju, kura pēc informācijas saņemšanas operatīvi uzsāks un virzīs kriminālprocesu par noziedzīgo nodarījumu attiecībā uz parādnieka izvairīšanos no tiesas nolēmuma vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda lēmuma pildīšanas, ar kuru parādniekam uzlikts pienākums apgādāt bērnu un nodrošināt uzturlīdzekļus.

Savukārt prokuratūra virzīs kriminālprocesu personas apsūdzībā, piemērojot tādu Kriminālprocesa likumā noteikto kārtību, kas nodrošina pirmstiesas kriminālprocesu pabeigšanu pēc iespējas ātrāk un ekonomiskāk, tostarp, izvērtējot iespēju piemērot vienkāršotos kriminālprocesa pabeigšanas veidus.

Ja uzturlīdzekļu izmaksa tiek veikta bez tiesas nolēmuma (administratīvā procesa ietvaros) un parādnieks nepilda Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu, tad lēmums tiks nodots piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam. Parādnieka parādu un likumiskos procentus piedzīs zvērinātam tiesu izpildītājs.

Piedziņa tiks vērsta uz:

 1. parādnieka jebkuru kustamo un nekustamo īpašumu;
 2. parādnieka ienākumiem visas dzīves garumā, tai skaitā no mantojuma un vecuma pensijas;
 3. parādnieka daļu laulāto kopmantā.

Lai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmums netiktu nodots piespiedu izpildei, parādnieks var vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ar iesniegumu, lūdzot noslēgt vienošanos par kārtību, kādā parādnieks veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus.

Lai ērti iesniegtu iesniegumu, aicinām izmantot E-adresi. Informācija par e‑adreses aktivizēšanu un lietošanu pieejama mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādniekiem var tikt piemērots transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

Lai transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums netiktu piemērots, parādniekam:

 1. jānodrošina uzturlīdzekļi bērna uzturam Ministru kabineta noteiktajā minimālo uzturlīdzekļu apmērā vai tiesas nolēmumā noteiktajā apmērā (skatīt sadaļu - Kā norēķināties par uzturlīdzekļu parādu);

 2. jānoslēdz vienošanās ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par kārtību, kādā parādnieks veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus un vienošanās jāpilda (skatīt sadaļu - Vienošanās ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par parāda atmaksas kārtību).

Vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums

Lai ziņas par uzturlīdzekļu parādnieku nebūtu publiskotas portālā www.latvija.lv, parādniekam jānodrošina uzturlīdzekļi bērna uzturam Ministru kabineta noteiktajā minimālo uzturlīdzekļu apmērā vai tiesas nolēmumā noteiktajā apmērā, veicot maksājumus zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

Ja nav izpildu lietas pie zvērināta tiesu izpildītāja sakarā ar to, ka parādniekam Latvijas Republikā nav deklarētās dzīvesvietas, mantas vai darbavietas vai parādniekam ir pasludināts maksātnespējas process, vai ja uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti bez tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu, parādnieks var vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ar iesniegumu par vienošanās noslēgšanu (skatīt sadaļu - Vienošanās par parāda atmaksas kārtību).

Informācija par visiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādniekiem bez izņēmuma tiek nodota kredītinformācijas birojam.

Tas nozīmē, ka, pakalpojuma sniedzējs, saņemot datus no kredītinformācijas biroja, parādniekam var liegt iespēju saņemt kredītu, kā arī iespēju saņemt līzingu preču iegādei vai iegādāties preces un pakalpojumus ar pēcapmaksas nosacījumiem.

Skatīt sadaļu - Kā nomaksāt uzturlīdzekļu parādu

Skatīt sadaļu - Vienošanās par parāda atmaksu