Uzturlīdzekļi ir bērna uzturēšanas izdevumi, kurus nodrošināt ir katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa.

Ir situācijas, kad kāds no vecākiem bērnam nenodrošina uzturlīdzekļus un uzturlīdzekļu piedziņa no viņa nav iespējama vai tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda, bet nenodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, tad personai, kuras aprūpē atrodas bērns, ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums par uzturlīdzekļu izmaksu un jāiesniedz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.

KĀ SAŅEMT UZTURLĪDZEKĻUS?

PERSONAI IR TIESAS NOLĒMUMS PAR UZTURLĪDZEKĻU PIEDZIŅU

 • No tiesas saņemto izpildu rakstu jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam (turpmāk – ZTI) pēc parādnieka dzīvesvietas adreses, darba vietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
 • ZTI adresi persona var uzzināt interneta mājaslapā http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/ vai zvanot pa tālruni +371 67290005.
 • Pēc izpildu raksta iesniegšanas persona iesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.
 • Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”.

PERSONAI NAV TIESAS NOLĒMUMS PAR UZTURLĪDZEKĻU PIEDZIŅU

 • Uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda var saņemt administratīvā procesa ietvaros (bez tiesas nolēmuma), ja starp vecākiem nepastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu.
 • Lai saņemtu uzturlīdzekļus persona iesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.
 • Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”
 • Ja persona vēlēsies saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā nekā noteicis Ministru kabinets vai ja starp vecākiem pastāvēs strīds par bērna aprūpi vai uzturlīdzekļu maksāšanas kārtību, personai tāpat būs jāvēršas tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu un secīgi pie zvērināta tiesu izpildītāja.
 • Persona vēršas tiesā (pēc savas dzīvesvietas) ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu.
 • Prasības pieteikums maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu - https://likumi.lv/ta/id/299326-noteikumi-par-vienkarsotaja-procedura-izmantojamam-veidlapam.
 • No tiesas saņemto izpildu rakstu iesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam (turpmāk – ZTI) pēc parādnieka dzīvesvietas adreses, darba vietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
 • ZTI adresi persona var uzzināt interneta mājaslapā http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/ vai zvanot pa tālruni +371 67290005.
 • Pēc izpildu raksta iesniegšanas persona iesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.
 • Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”

UZTURLĪDZEKĻU SAŅEMŠANA, JA TIESAS NOLĒMUMU NAV IESPĒJAMS DODOT IZPILDEI ZVĒRINĀTAM TIESU IZPIDĪTĀJAM

1. JA PARĀDNIEKAM PASLUDINĀTS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS

 • Lai saņemtu uzturlīdzekļus personai jāvēršas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu.
 • Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”
 • Tiklīdz maksātnespējas process tiks izbeigts, lai turpinātu saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, personai jāvēršas pie ZTI ar izpildu rakstu par uzturlīdzekļu piedziņu.

2. JA PARĀDNIEKAM NAV DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS, MANTAS VAI DARBA VIETAS LATVIJAS REPUBLIKĀ

 • Lai saņemtu uzturlīdzekļus personai jāvēršas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu.
 • Vienkāršākais veids kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, ir izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”
 • Tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu var tikt nodots izpildei Eiropas Savienības dalībvalstī, Norvēģijā, Ukrainā, Albānijā, Bosnijā un Hercogvinā, Melnkalnē, Amerikas Savienotajās Valstīs vai Turcijā.

UZTURLĪDZEKĻU SAŅEMŠANA, JA BĒRNS IR SASNIEDZIS PILNGADĪBU UN TURPINA IEGŪT IZGLĪTĪBU LATVIJAS REPUBLIKĀ

Situācija: uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir izbeigta un tiesas nolēmumā par uzturlīdzekļu piedziņu noteikts piedzīt uzturlīdzekļus līdz bērna pilngadībai.

 • Lai saņemtu uzturlīdzekļus: bērnam, kurš sasniedzis pilngadību, jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā.
 • Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks veikta administratīvā procesa ietvaros (bez tiesas nolēmuma), noteiktajā minimālajā apmērā un starp bērnu, kurš sasniedzis pilngadību, un vecāku nepastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanu.
 • Ja starp bērnu, kurš sasniedzis pilngadību, un vecāku pastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanu, bērns, kurš sasniedzis pilngadību, var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu no vecāka.

Situācija: uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir izbeigta un tiesas nolēmumā par uzturlīdzekļu piedziņu noteikts piedzīt uzturlīdzekļus līdz bērns spēs pats sevi apgādāt.

 • Lai saņemtu uzturlīdzekļus: personai, kurai par labu ar tiesas nolēmumu piedzīti uzturlīdzekļi, jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā.
 • Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks veikta pamatojoties uz tiesas nolēmumu.
 • Svarīgi: lai saņemtu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, no tiesas saņemtajam izpildu rakstam jābūt iesniegtam zvērinātam tiesu izpildītājam un no zvērināta tiesu izpildītāja jābūt saņemtam paziņojumam, ka parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu nepilda.

Situācija: uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir izbeigta un tā tika veikta administratīvā procesa ietvaros (bez tiesas nolēmuma)

 • Lai saņemtu uzturlīdzekļus: bērnam, kurš sasniedzis pilngadību jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā.
 • Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks veikta administratīvā procesa ietvaros (bez tiesas nolēmuma), noteiktajā minimālajā apmērā un starp bērnu, kurš sasniedzis pilngadību, un vecāku nepastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanu.
 • Ja starp bērnu, kurš sasniedzis pilngadību, un vecāku pastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanu, bērns, kurš sasniedzis pilngadību, var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu no vecāka.
 • Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā nav jāiesniedz izziņa no izglītības iestādes. Papildus iesniegumam nav nepieciešams iesniegt citus dokumentus.

Situācija: uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek veikta, bērns sasniedz pilngadību un tiesas nolēmumā par uzturlīdzekļu piedziņu noteikts piedzīt uzturlīdzekļus līdz bērna pilngadībai

 • Bērnam sasniedzot pilngadību, uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks izbeigta.
 • Lai saņemtu uzturlīdzekļus: bērnam, kurš sasniedzis pilngadību, jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā.
 • Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks veikta administratīvā procesa ietvaros (bez tiesas nolēmuma), noteiktajā minimālajā apmērā un starp bērnu, kurš sasniedzis pilngadību, un vecāku nepastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanu.
 • Ja starp bērnu, kurš sasniedzis pilngadību, un vecāku pastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanu, bērns, kurš sasniedzis pilngadību, var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu no vecāka.

Situācija: uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek veikta, bērns sasniedz pilngadību un tiesas nolēmumā par uzturlīdzekļu piedziņu noteikts piedzīt uzturlīdzekļus līdz bērns spēs pats sevi apgādāt

 • Bērnam sasniedzot pilngadību, uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks turpināta personai, kurai par labu ar tiesas nolēmumu piedzīti uzturlīdzekļi.

Situācija: uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek veikta administratīvā procesa ietvaros (bez tiesas nolēmuma) un bērns sasniedz pilngadību.

 • Bērnam sasniedzot pilngadību, uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks izbeigta.
 • Lai saņemtu uzturlīdzekļus: bērnam, kurš sasniedzis pilngadību, jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā.
 • Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks veikta administratīvā procesa ietvaros (bez tiesas nolēmuma), noteiktajā minimālajā apmērā, un starp bērnu, kurš sasniedzis pilngadību, un vecāku nepastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanu.
 • Ja starp bērnu, kurš sasniedzis pilngadību, un vecāku pastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanu, bērns, kurš sasniedzis pilngadību, var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu no vecāka.
 • Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā nav jāiesniedz izziņa no izglītības iestādes. Papildus iesniegumam nav nepieciešams iesniegt citus dokumentus.

UZTURLĪDZEKĻU SAŅEMŠANA LIELĀKĀ APMĒRĀ NEKĀ NOTEIKTS TIESAS NOLĒMUMĀ

 • Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija informē, ka uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti tādā apmērā, kādu noteicis Ministru kabinets, bet ne lielākā par to apmēru, kādu paredz tiesas nolēmums par uzturlīdzekļiem.
 • Ņemot vērā minēto, ja no parādnieka piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs jau ir noteikts mazākā apmērā nekā Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, tad Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nav tiesīga administratīva procesa ietvaros no jauna vērtēt noteikto uzturlīdzekļu apmēru.
 • Ja iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā nekā noteikts tiesas nolēmumā, iesniedzējam ir tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu.
 • Prasības pieteikuma veidlapa maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu atrodama šeit https://likumi.lv/ta/id/299326-noteikumi-par-vienkarsotaja-procedura-izmantojamam-veidlapam.

No Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks izmaksāti uzturlīdzekļi šādā apmērā (no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs nav piesaistīts minimālajai mēneša darba algai):

 • no piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107.50 EUR mēnesī;
 • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam – 129.00 EUR mēnesī;
 • no 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gada vecumam, ja persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā – 129.00 EUR mēnesī.

INFORMĀCIJA PAR UZTURLĪDZEKĻU IZMAKSU

 • Uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda aprēķina no dienas, kad Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā saņemts uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums.
 • Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nemaksā parādu, kas izveidojies līdz uzturlīdzekļu izmaksas iesnieguma iesniegšanai UGFA.
 • Uzturlīdzekļus izmaksā par iepriekšējo mēnesi.

UZTURLĪDZEKĻU SAŅEMŠANA UZ CITU BANKAS KONTA NUMURU

 • Lai uzturlīdzekļi tiktu pārskaitīti uz citu bankas konta numuru, jāiesniedz iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā par konta numura maiņu.
 • Lai ērti iesniegtu iesniegumu, aicinām izmantot E-adresi. Informācija par e‑adreses aktivizēšanu un lietošanu pieejama mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.
 • Iesniegumu par konta numura maiņu var nosūtīt arī pa pastu: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050.

KĀ ATTEIKTIES NO UZTURLĪDZEKĻU SAŅEMŠANAS

 • Iesniedzējam jāiesniedz iesniegums Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, norādot datumu, no kura nevēlas saņemt uzturlīdzekļus.
 • Lai ērti iesniegtu iesniegumu, aicinām izmantot E-adresi. Informācija par e‑adreses aktivizēšanu un lietošanu pieejama mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.
 • Iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu var nosūtīt arī pa pastu: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050.

SAŅEM UZTURLĪDZEKĻUS GAN NO UZTURLĪDZEKĻU GARANTIJU FONDA, GAN NO PARĀDNIEKA

 • Iesniedzējam ir pienākums triju darba dienu laikā informēt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, ja iesniedzējs ir saņēmis uzturlīdzekļu maksājumu gan no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, gan parādnieka.
 • Lai ērti iesniegtu iesniegumu, aicinām izmantot E-adresi. Informācija par e‑adreses aktivizēšanu un lietošanu pieejama mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.
 • Iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu var nosūtīt arī pa pastu: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050.