Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas struktūra

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbu vada un organizē Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors. Direktors nodrošina Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbības nepārtrauktību, kā arī nosaka darbinieku kompetenci un atbildību. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no tā Tieslietu ministrs.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors pieņem lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas izbeigšanu, kā arī pieņem lēmumu un izdod izpildrīkojumu par Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas nepamatoti izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no iesniedzēja. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors atbild par Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas uzdevumu izpildi, līdzekļu lietderīgu izmantošanu, kā arī par darbības tiesiskumu.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktoram pakļauti:

  • Juridiskā nodaļa nodrošina tiesību aktu sagatavošanu un to juridisko analīzi un konsultāciju sniegšanu uzturlīdzekļu jautājumos, īsteno centrālās iestādes funkcijas pārrobežu uzturlīdzekļu lietās, īsteno regulā Nr.4/2009 noteiktās tiesības un pārstāv Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju pasākumos un starptautiskos projektos par pārrobežu uzturlīdzekļu jautājumiem.
  • Administratīvā nodaļa nodrošina Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lietvedības, arhīva, personāla vadības, iepirkumu, ētikas un korupcijas novēršanas, risku vadības, darba aizsardzības un informāciju sistēmu un informāciju tehnoloģiju sistēmu ieviešanu, attīstību un uzturēšanu, nodrošina informācijas sagatavošanu, ievietošanu un aktualizēšanu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas mājaslapā.
  • Finanšu nodaļa nodrošina Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas finansiālo darbību un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma kontroli un analīzi.
  • Drošības pārvaldnieks nodrošina informācijas sistēmas drošības pārvaldību Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā.