Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija informē, ka uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti tādā apmērā, kādu noteicis Ministru kabinets, bet ne lielākā par to apmēru, kādu paredz tiesas nolēmums par uzturlīdzekļiem.

Ņemot vērā minēto, ja no parādnieka piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs jau ir noteikts mazākā apmērā nekā Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, tad Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nav tiesīga administratīva procesa ietvaros no jauna vērtēt noteikto uzturlīdzekļu apmēru.

Ja iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā nekā noteikts tiesas nolēmumā, iesniedzējam ir tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu.

Prasības pieteikuma veidlapa atrodama šeit hthttps://likumi.lv/ta/id/299326-noteikumi-par-vienkarsotaja-procedura-izmantojamam-veidlapam

No Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks izmaksāti uzturlīdzekļi šādā apmērā (no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs nav piesaistīts minimālajai mēneša darba algai):

  • no piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107.50 EUR mēnesī;
  • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecumam – 129.00 EUR mēnesī;
  • no 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gada vecumam, ja persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā – 129.00 EUR mēnesī.