Izsludināti grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kuru mērķis ir pilnveidot no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (turpmāk – Fonds) izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanas mehānismus, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību, motivētu parādniekus nodrošināt bērnus ar uzturlīdzekļiem, kā arī segtu parādsaistības pret Fondu.

Uz parādnieka ierobežojumiem attiecināmie grozījumi

1. Ziņu iegūšana no kredītinformācijas birojiem

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija turpmāk varēs saņemt informāciju no kredītinformācijas birojiem par citām parādnieka saistībām.

2. Likumisko procentu dzēšana

Arī turpmāk tiks paredzēta likumisko procentu dzēšana, bet ar dažām modifikācijām.

No 2024. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim (pieci gadi)

  • tiek apturēts likumisko procentu pieaugums
  • parādnieka maksājumi tiek novirzīti pamatparāda dzēšanai un reizē par tādu pašu apmēru tiek samazināti aprēķinātie procenti
  • ja līdz 31.12.2028. pamatparāds segts pilnā apmērā, atlikušie likumiskie procenti (ja tādi ir) tiek dzēsti.

                Piemēram: parādniekam pamatparāds 1000 EUR un procentu parāds 250 EUR. Parādnieks samaksā 100 EUR. Viņa atlikušais pamatparāds ir 900 EUR un atlikušais procentu parāds – 150 EUR.

Parāds pirms maksājuma

Parādnieka iemaksa

Parāds pēc maksājuma

Pamatparāds

Likumiskie procenti

Pamatparāds

Likumiskie procenti

1000 €

250 €

+100 €

1000 - 100 = 900 €

250 - 100 =

150 €

3. Ierobežojumi parādniekiem ar izbeigtām izmaksām

Turpmāk varēs piemērot transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, šaujamieroču aizliegumu un publiskot ziņas www.latvija.gov.lv arī tad, ja   uzturlīdzekļu izmaksa izbeigta, bet parādnieks nav nomaksājis uzkrāto parādu un neveic nekādas darbības tā segšanai.

4. Aizliegums cedēt prasījumus

Noteikts aizliegums parādniekiem cedēt savus prasījumus, nododot prasījuma tiesību, un secīgi no tā izrietošo tiesību saņemt naudas līdzekļus, citai personai. Nereti Fonda parādnieki saņemot naudu, kas viņam pienākas, piemēram, kā apdrošināšanas atlīdzība, šo tiesību pārvirza citam saņēmējam, lai izvairītos no uzturlīdzekļu parāda piedziņas. Turpmāk grozījumi likumā liegs to darīt. Šī norma stāsies spēkā 01.12.2023.

5. Šaujamieroču lēmumu apstrīdēšanas kārtība

Turpmāk likumā noteikts, ka arī šaujamieroču darbības apturēšanas gadījumā, tāpat kā ar transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumiem, ierobežojums tiks piemērots tikai pēc apstrīdēšanas termiņa beigām.

 

Uz iesniedzēja tiesībām saņemt uzturlīdzekļus attiecināmie grozījumi

1. Sprieduma lietās netiks vērtēta bērna atrašanās iesniedzēja aprūpē

Ja ir tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu, bet bērns vairs neatrodas iesniedzēja aprūpē, tad Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nepieņems lēmumu par atteikumu vai izbeigšanu, kamēr nebūs jauns tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņas izbeigšanu/piedziņu par labu faktiskajam aprūpētājam.

2. Bāriņtiesas lēmums par ģimenes valsts pabalsta saņēmēju

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija atteiks vai izbeigs uzturlīdzekļu izmaksu, nevērtējot bērna atrašanos iesniedzēja aprūpē, ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu iesniedzējam. Šī norma stāsies spēkā 01.12.2023.

3. Izmaksas izbeigšana, ja pastāv strīds

Uzturlīdzekļu izmaksa tiks izbeigta, ja bērna vecāku starpā ir strīds  par uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu.