Ja iesniedzējs vēlas piedzīt uzturlīdzekļus no parādnieka un parādnieks atrodas kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Norvēģijā, Ukrainā, Albānijā, Melnkalnē, Bosnijā un Hercegovinā, Turcijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Kazahstānā, Guanā, Brazīlijā, Baltkrievijā, Hondurasā vai Apvienotajā Karalistē ir nepieciešams tiesas nolēmums un/vai notariāla vienošanās par uzturlīdzekļiem.

Gadījumā, ja iesniedzēja rīcībā nav ne tiesas nolēmuma, ne notariālās vienošanās, bet ir vēlme saņemt uzturlīdzekļus no bērna otra vecāka, iesniedzējs var vērsties tiesā, pēc savas un/vai parādnieka atrašanās vietas iesniedzot attiecīgu iesniegumu un pieteikumu. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – fonda administrācija) īsteno centrālās iestādes funkcijas uzturlīdzekļu jautājumos Latvijā. Līdz ar to fonda administrācija sniedz personām juridisko palīdzību, pilda noteiktos centrālās iestādes uzdevumus un īsteno centrālajai iestādei noteiktās tiesības un funkcijas.

Ja iesniedzēja rīcībā ir tiesas nolēmums un/vai notariāla vienošanās, iesniedzējs var vērsties fonda administrācijā, lai uzsāktu pārrobežas pieteikuma izpildi Eiropas Savienības dalībvalstī vai Hāgas konvencijas dalībvalstī.

Lai veiktu uzturlīdzekļu piedziņu, nepieciešams aizpildīt attiecīgus pieteikumus, kas attiecas uz Eiropas Savienības un Hāgas konvencijas prasībām.

Fonda administrācija minētos dokumentus pārsūta attiecīgajai centrālajai iestādei valstī, kur atrodas parādnieka manta, ieņēmumi vai dzīvesvieta, lūdz uzsākt attiecīgo piedziņu, sazinās, informē iesniedzēju un centrālo iestādi un uzrauga minēto lietu. Uzturlīdzekļu piedziņa notiek saskaņā ar saņēmējvalsts normatīvajiem aktiem un noteiktajā kārtībā, ņemot vērā tiesas nolēmumā noteikto.

Iesniedzēja galvenais uzdevums ir sadarboties ar fonda administrāciju, trīs darba dienu laikā informēt fonda administrāciju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, ja ir saņemti maksājumi no parādnieka vai ārvalsts piedziņas iestādes, kā arī laicīgi sniegt informāciju, tostarp atbildēt uz saņēmējvalsts centrālās iestādes izteiktajiem lūgumiem, jo tas būtiski ietekmē piedziņas termiņus un procesus.

Uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iespējams saņemt arī bez tiesas nolēmuma, ja nav zināma parādnieka dzīvesvieta vai parādnieka dzīvesvieta ārvalstī.

Uzturlīdzekļu piedziņa ārvalstīs